ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกทางการศึกษา กับครูจันทร์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัย และเด็กประถม

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)
หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนใช้คองพิวเตอร์ช่วย การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

นวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัย
ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดทำอยู่ในลักษณะของโครงการทดลองปฏิบัติ ก่อน (Pilot Project)
ระยะที่ 3 การนำเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์

หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาว่าสิ่งใดคือ นวัตกรรม
1. เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน
2. มีการนำวิธีการจัดระบบ (System Approach) มาใช้พิจารณาองค์ประกอบทั้งส่วน ข้อมูลที่ใช้เข้าไปในกระบวนการและผลลัพธ์ให้เหมาะสมก่อที่จะทำการเปลี่ยนแปลง
3. มีการพิสูจน์ด้วยการวิจัยหรืออยู่ระหว่างการวิจัยว่าจะช่วยให้ดำเนินงานบางอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
4. ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งในระบบงานปัจจุบัน

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลอันมีผลทำให้เกิดนวัตกรรม
1. แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสนองแนวความคิดพื้นฐานนี้ เช่น
- การเรียนแบบไม่แบ่งชั้น (Non-Graded School)
- แบบเรียนสำเร็จรูป (Programmed Text Book)
- เครื่องสอน (Teaching Machine)
- การสอนเป็นคณะ (TeamTeaching)
- การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)
2. แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องความพร้อม (Readiness) นวัตกรรมที่สนองแนว ความคิดพื้นฐานด้านนี้ เช่น
- ศูนย์การเรียน (Learning Center)
- การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School)
-การปรับปรุงการสอนสามชั้น (Instructional Development in 3 Phases)
3. แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการใช้เวลาเพื่อการศึกษา นวัตกรรมที่สนองแนวความคิด เช่น
- การจัดตารางสอนแบบยืดหยุ่น (Flexible Scheduling)
- มหาวิทยาลัยเปิด (Open University)
- แบบเรียนสำเร็จรูป (Programmed Text Book)
- การเรียนทางไปรษณีย์
4. แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการขยายตัวทางวิชาการและอัตราการเพิ่มประชากรนวัตกรรมในด้านนี้ที่เกิดขึ้น เช่น
- มหาวิทยาลัยเปิด
- การเรียนทางวิทยุ การเรียนทางโทรทัศน์
- การเรียนทางไปรษณีย์ แบบเรียนสำเร็จรูป
- ชุดการเรียน

ที่มา: http://www.suphet.com/

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

ภาพกิจกรรมวันเด็ก 54 โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)เรียนรู้เวบบล็อก ในรายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู

รายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู ภาคการศึกษา 2/2553
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์สุจิตรา จันทร์ลอย
ครูจันทร์นักศึกษา กศพช.รุ่น 11 หมู่ 1 การศึกษาปฐมวัย หล้กสูตร 5 ปี
ประวัติที่พ่อตั้ง นางจันทร์เพ็ญ นามสกุลสามี ถิระประพัฒน์
อายุ 30 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 36/1 หมู่ 11
ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ป.ตรี ปี 3 แล้ว
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านเนินม่วง (ประชาบำรุง)
ทำงานมาแล้ว 6 ปี ปริญญาตรี 2 ใบ
(เอกการจัดการทั่วไป และ กำลังจบปฐมวัย อีก 2 ปี)
อยากคุยก็นี่เลย สาระเพียบ janjao_77@hotmail.com,janjao.ti@gmail.com
คติประจำใจ ยอมเหน็ดเหนื่อยก็เพื่อลูกอันเป็นที่รัก